close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej

   

 • SPRAWY WIZOWE

 •  

  Sprawy ogólne

   

  Referat Konsularny Ambasady RP w Bratysławie pracuje od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:30 do 16:15. Przyjmowanie wniosków wizowych odbywa się w godzinach 9:00-12:30

   

  Wnioski wizowe składa się osobiście i bezpośrednio w placówce konsularnej po wcześniejszym zapisie na stronie internetowej www.e-konsulat.gov.pl, należy wówczas skorzystać z opcji <Zarejestruj formularz>. Odnośnie konkretnej daty złożenia wniosku wizowego należy z uprzedzeniem skontaktować się z Referatem Konsularnym Ambasady RP w Bratysławie (tel.: +421/2/59 49 02 28 lub na adres e-mailowy: bratyslawa.amb.wk.@msz.gov.pl).

   

  Wniosek wizowy może być złożony nie wcześniej niż 3 miesiące przed planowaną data wyjazdu.

   

  Dane biometryczne

  Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 810/2009 z dnia 13 lipca 2009 r. ustanawiającym Wspólnotowy Kodeks Wizowy, podczas składania wniosku wizowego w urzędzie, państwa członkowskie pobierają od osoby ubiegającej się o wizę dane biometryczne obejmujące fotografie jej twarzy i dziesięć odcisków palców (w przypadku wizy jednolitej).

   

  Decyzja w sprawie wniosku (art. 23 WKW)

  1. Decyzję w sprawie wniosku podejmuje się w terminie 15 dni kalendarzowych od dnia złożenia wniosku, który jest dopuszczalny /.../

  2. W indywidualnych przypadkach termin ten można przedłużyć maksymalnie do 30 dni, zwłaszcza gdy konieczna jest dalsza kontrola wniosku lub, w przypadku reprezentacji, gdy zasięga się opinii reprezentowanego państwa członkowskiego.

  3. Wyjątkowo, gdy w konkretnych przypadkach potrzebne są dodatkowe dokumenty, termin ten można przedłużyć do maksymalnie 60 dni kalendarzowych.

  4. Decyzja w sprawie odmowy/unieważnienia/cofnięcia wizy przedstawia się aplikującemu na standardowym formularzu, zgodnie z załącznikiem IV. WKW.

  5. Wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy można złożyć po uiszczeniu pełnej opłaty( identycznej jak za rozpatrzenie kolejnego wniosku wizowego) w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji o odmowie/unieważnieniu/cofnięciu .

   

  Państwo członkowskie właściwe do rozpatrzenia wniosku i podjęcia decyzji w jego sprawie

  (art. 5 WKW)

   

  1. Państwem członkowskim właściwym do rozpatrzenia wniosku o wydanie wizy jednolitej i do podjęcia decyzji w jej sprawie jest:

   

  a) państwo członkowskie, którego terytorium stanowi jedyne miejsce docelowe wizyty lub wizyt;

   

  b) jeżeli wizyta obejmuje więcej niż jedno miejsce docelowe – państwo, którego terytorium stanowi główne miejsce docelowe wizyty lub wizyt pod względem długości pobytu lub celu pobytu; lub

   

  c) jeżeli nie można określić głównego docelowego miejsca wizyty – państwo członkowskie, którego granicę zewnętrzną osoba ubiegająca się o wizę zamierza przekroczyć w celu wjazdu na terytorium państw członkowskich.

   

  2. Państwem członkowskim właściwym do rozpatrzenia wniosku o wydanie wizy jednolitej na tranzyt i do podjęcia decyzji w jej sprawie jest:

   

  a) w przypadku tranzytu tylko przez jedno państwo członkowskie – dane państwo członkowskie;

   

  lub

   

  b) w przypadku tranzytu przez kilka państw członkowskich – państwo członkowskie, którego zewnętrzną granicę osoba ubiegająca się o wizę zamierza przekroczyć w celu rozpoczęcia tranzytu.

   

  3. Państwem członkowskim właściwym do rozpatrzenia wniosku o wydanie wizy lotniskowej i do podjęcia decyzji w jej sprawie jest:

   

  a) w przypadku jednokrotnego tranzytu lotniczego – państwo członkowskie, na którego terytorium znajduje się dany port lotniczy tranzytu;

   

  lub

   

  b) w przypadku dwu- lub wielokrotnego tranzytu lotniczego – państwo członkowskie, na którego terytorium znajduje się pierwszy port lotniczy tranzytu.

   

  Właściwość w zakresie wydawania wiz obywatelom państw trzecich przebywającym legalnie
  na terytorium
  państwa członkowskiego (art. 7 WKW)

   

  Obywatele państw trzecich, którzy przebywają legalnie na terytorium państwa członkowskiego
  i którzy, żeby wjechać na terytorium co najmniej jednego innego państwa członkowskiego, muszą posiadać wizę, ubiegają się o wizę w konsulacie państwa członkowskiego właściwego zgodnie z art. 5 ust. 1 lub 2.

   

  Prawo do skorzystania z uproszczonej procedury wizowej mają:

   

  • członkowie rodziny obywatela UE korzystający z prawa do swobodnego przemieszczania się w rozumieniu dyrektywy nr 2004/38/WE w sprawie prawa obywateli UE i członków ich rodzin do swobodnego przemieszczania się i pobytu na terytorium państw członkowskich. Członkiem rodziny obywatela UE w rozumieniu dyrektywy jest współmałżonek, a także dzieci do 21 roku życia lub rodzice pozostający na wyłącznym utrzymaniu obywatela UE lub jego współmałżonka. Osoby te są zwolnione z opłaty za przyjęcie i rozpatrzenie wniosku wizowego oraz z konieczności potwierdzenia posiadania odpowiednich środków finansowych na pobyt, jak również mają pierwszeństwo w umówieniu wizyty w konsulacie przed innymi osobami ubiegającymi się o wizę;

   

  • posiadacze Karty Polaka – osoby te są zwolnione z opłat za z opłaty za przyjęcie i rozpatrzenie wniosku wizowego oraz z konieczności potwierdzenia posiadania odpowiednich środków finansowych i ubezpieczenia medycznego na czas pobytu w Polsce.

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: