close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej

   

 • UTRATA DOKUMENTÓW

 •  

  Utrata paszportu/paszportu tymczasowego

   

  Osoba, która utraciła paszport lub paszport tymczasowy na terytorium Republiki Słowackiej, obowiązana jest niezwłocznie zawiadomić o tym organ paszportowy, który wydał dokument lub organ paszportowy właściwy ze względu na miejsce pobytu osoby.

   

  W celu dokonania zgłoszenia organowi paszportowemu utraty paszportu lub paszportu tymczasowy należy wypełnić i złożyć osobiście w wybranym urzędzie konsularnym (za granicą organem paszportowym jest konsul) formularz Zawiadomienie o utracie/zniszczeniu dokumentu paszportowego.

   

  Konsul po przyjęciu zawiadomienia, ustaleniu tożsamości osoby i danych utraconego/zniszczonego dokumentu paszportowego wprowadza do ewidencji paszportowej, a następnie przekazuje do centralnej ewidencji wydanych i unieważnionych dokumentów paszportowych informację, że dokument ten utracił ważność.

   

  Odnaleziony dokument paszportowy nie podlega zwrotowi osobie, której został wydany. Jeżeli osoba odnalazła własny dokument paszportowy wcześniej zgłoszony jako utracony, jest obowiązana do jego zwrotu właściwemu miejscowo organowi paszportowemu. Obowiązek zwrotu dokumentu paszportowego następuje bez względu na to, czy osoba posiada już nowy dokument wydany w miejsce utraconego, czy też o wydanie nowego dokumentu nie występowała. Podjęcie próby legitymowania się tym dokumentem przy przekraczaniu granicy może spowodować dla tej osoby poważne konsekwencje i utrudnienia.

   

  Pomimo braku w polskich przepisach regulujących sprawy paszportowe wymogu przedłożenia przez osobę ubiegającą się o wydanie paszportu lub paszportu tymczasowego na powrót do kraju zamieszkania  potwierdzenia o utracie lub kradzieży wydanego przez upoważniony organ państwa, gdzie zdarzenie miało miejsce (Policja RS), jak również pomimo braku podstawy prawnej w Republice Słowackiej obligatoryjnie nakazującej zgłoszenie faktu utraty dokumentu paszportowego policji lub innym organom tego państwa, jest wskazane, aby stosowne potwierdzenie uzyskać i przedłożyć w konsulacie. Wspomniany dokument z policji słowackiej:

  - w przypadku braku innego dokumentu potwierdzającego legalny pobyt na terytorium RS (np. karta pobytu) lub umożliwiającego przekraczanie granicy (np. dowodu osobistego) będzie, do czasu wydania przez konsula RP paszportu lub paszportu tymczasowego, jedynym dokumentem potwierdzającym przyczynę braku paszportu przez cudzoziemca znajdującego się na Słowacji;

  - przy ew. kontroli ze strony policji lub innych organów RS stanowić będzie potwierdzenie pobytu na Słowacji bez ważnego dokumentu służącego do przekraczania granicy polsko-słowackiej, co grozi karą pieniężną w wysokości 1.659,-EURO

   

  Obywatelowi polskiemu, który utracił dokument paszportowy za granicą, konsul po potwierdzeniu jego danych i tożsamości, w razie potrzeby, wydaje paszport tymczasowy na powrót do miejsca pobytu stałego (w Polsce lub w innym kraju), więcej: SPRAWY PASZPORTOWE.

   

  Utrata polskiego dowodu osobistego

   

  W przypadku utraty dowodu osobistego na terytorium Republiki Słowackiej należy zgłosić ten fakt w polskim urzędzie konsularnym w Bratysławie oraz wskazane jest (z przyczyn identycznych jak podanych w zakładce Utrata paszportu), aby fakt ten zgłosić na najbliższym posterunku policji w miejscu zdarzenia i otrzymać stosowne potwierdzenie. Zgłoszenia utraty dowodu osobistego można dokonać osobiście w Referacie Konsularnym Ambasady RP w Bratysławie lub w formie pisemnej za pomocą poczty lub telefaksu. POBIERZ formularz zgłoszenia.

   

  Konsul nie wydaje dowodów osobistych. Wniosek o dowód osobisty można złożyć tylko w Polsce, w dowolnym urzędzie gminy.

   

  Obywatelowi polskiemu, który utracił dokument podróży (paszport lub dowód osobisty) za granicą, konsul po potwierdzeniu jego danych i tożsamości, w razie potrzeby, wydaje paszport tymczasowy na powrót do miejsca pobytu stałego (w Polsce lub w innym kraju), więcej: SPRAWY PASZPORTOWE.

   

  Utrata prawa jazdy wydanego w Polsce

   

  W Referacie Konsularnym Ambasady RP w Bratysławie nie ma możliwości zgłoszenia utraty polskiego prawa jazdy. Fakt ten należy zgłosić w urzędzie, który wydał ten dokument (Wydział Komunikacji we właściwym starostwie albo urzędzie miasta).

   

  W celu uzyskania duplikatu prawa jazdy oraz szczegółowych informacji na temat procedury wnioskowania prosimy o bezpośredni kontakt z właściwym urzędem w Polsce (Wydział Komunikacji).

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: