close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej

   

 • PRZYDATNE KONTAKTY I LINKI

 •  

   

  1. Administracja gospodarcza

  • Ministerstwo Gospodarki RS (Ministerstvo hospodárstva SR) www.economy.gov.sk
  • Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Rozwoju Regionalnego RS  (Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR) www.telecom.gov.sk
  • Ministerstwo Finansów RS (Ministerstvo financií SR) www.finance.gov.sk
  • Ministerstwo Środowiska (Ministerstvo životného prostredia SR) www.minzp.sk
  • Ministerstwo Spraw Zagranicznych i Europejskich RS (Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR) www.mzv.sk
  • Ministerstwo Rolnictwa RS (Ministerstvo pôdohospodárstva SR) www.mpsr.sk
  • Ministerstwo Pracy, Spraw Socjalnych i Rodziny RS (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR) www.employment.gov.sk
  • Urząd Pracy, Spraw Socjalnych i Rodziny RS (Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny SR) www.upsvr.gov.sk
  • Słowacki Bank Narodowy (Národná banka Slovenska) www.nbs.sk
  • Dyrekcja Finansowa (Urząd Skarbowy oraz Celny) RS (Finančné riaditeľstvo SR) www.financnasprava.sk
  • Urząd Statystyczny RS (Štatistický úrad SR) www.statistics.sk
  • Urząd Geodezji, Kartografii i Katastru RS (Úrad geodézie, kartografie a katastra SR) www.skgeodesy.sk
  • Urząd Zamówień Publicznych (Úrad pre verejné obstarávanie) www.uvo.gov.sk
  • Urząd Własności Przemysłowej (Úrad priemyselného vlastníctva SR) www.indprop.gov.sk
  • Słowacka Agencja Rozwoju Inwestycji i Handlu SARIO (Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu) www.sario.sk
  • Urząd Antymonopolowy (Protimonopolný úrad SR) www.antimon.gov.sk
  • Urząd Telekomunikacyjny (Telekomunikačný úrad SR) www.teleoff.gov.sk
  • Słowacka Agencja Turystyki (Slovenská agentúra cestovného ruchu) www.slovakia.travel

   

  2. Samorząd gospodarczy (wybrane związki branżowe)

   

  • Słowacka Izba Przemysłowo-Handlowa (Slovenská obchodná a priemyselná komora) www.sopk.sk
  • Słowacko-Polska Izba Handlowa (Slovensko-poľská obchodná komora) www.spok.sk, www.interbiznis.sk
  • Transgraniczne Centrum Informacji Gospodarczej Euroregionu Tatry www.tcig-euroregiontatry.eu
  • Słowacka Izba Przedsiębiorczości (Slovenská živnostenská komora) www.szk.sk
  • Słowacka Izba Rolno-Spożywcza (Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora) www.sppk.sk
  • Izba Przemysłu Spożywczego Słowacji (Potravinárska komora Slovenska) www.potravinari.sk

   

  3. Oficjalna prasa ekonomiczna

   

   

  4. Oficjalne strony o charakterze ekonomicznym

   

  a) portale informacyjne o charakterze ekonomiczny

   

   

  b) portal informacji prawnych Ministerstwa Sprawiedliwości RS-przepisy prawne

  http://jaspi.justice.gov.sk/jaspiw1/jaspiw_mini_fr0.htm

  www.zakonypreludi.sk

   

  c) formularze niezbędne do rejestracji działalności gospodarczej na terenie Słowacji

  http://www.minv.sk/?trade-licencing

   

  Pojedyncze Punkty Kontaktowe

  http://www.minv.sk/?point-of-single-contact-slovakia

   

  e) rejestr handlowy

  www.orsr.sk

   

  f) rejestr ewidencji działalności gospodarczej

  www.zrsr.sk

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: