""
close

 • Byť verným mojej vlasti, Poľskej republike

   

 • KONZULÁRNE INFORMÁCIE

 • Informácia o výške peňažných prostriedkov pri vstupe na územie PR a povinnosti mať uzavreté zdravotné poistenie pri uchádzaní sa o udelenie víza

  1. Cudzinci prichádzajúci do Poľska sú povinní disponovať peňažnými prostriedkami potrebnými pri vstupe a pobyte na území PR (právny základ: Nariadenie ministra vnútra a administratívy z dňa 22.12.2008 o prostriedkoch na pokrytie životných nákladov, ktorými je cudzinec povinný disponovať pri vstupe na územie Poľskej republiky a dokladoch potrvrdzujúcich možnosť získať takéto prostriedky (poľská Zb.z. 235, por. č. 1611)

  Výška peňažných prostriedkov v PLN alebo ich ekvivalent vo voľne zameniteľnej mene je (najmenej):

  - 100 PLN na každý deň pobytu;

  - pri pobytoch do 3 dni: 300 PLN;

  - vstup s uhradeným pobytom na území PR, vstup, ktorého účelom je účasť na turistickom podujatí, na mládežníckom tábore, na športových pretekoch alebo na prázdninovej pracovnej brigáde na území PR - treba 20 PLN na každý deň pobytu, nie však menej ako 100 PLN;

  - vstup spojený so štúdiom, vstup na účely účasti na výskumnej činnosti alebo na školeniach: 1600 PLN na finančné zabezpečenie pobytu na prvé 2 mesiace.

  Dokladmi preukazujúcimi disponovanie patričnými peňažnými prostriedkami môžu byť cestovné šeky, platobné karty, potvrdenie z banky alebo pozvanie evidované vo vojvodskom úrade v Poľsku.

  2. Cudzinec uchádzajúci sa o udelenie víza je povinný predložiť doklad o zdravotnom poistení, ktoré garantuje krytie liečebných nákladov do výšky prinajmenej 30 000 EUR.

  Upozornenie: Hraničná stráž PR má právo zrušiť cudzincovi pri vstupe na územie Poľska udelené mu vízum a odoprieť mu vstup na územie PR.