""
close

 • Byť verným mojej vlasti, Poľskej republike

   

 • VÍZA

 •  

  Schengenské vízum C

  Jednotné schengenské vízum (C platné na území členských štátov Schengenského priestoru) oprávňuje držiteľa na vstup a pobyt na území všetkých členských štátov Schengenského priestoru.

  Schengenské vízum s obmedzenou územnou platnosťou (C - s platnosťou len na území Poľska alebo s vylúčením uvedeného členského štátu alebo uvedených členských štátov Schengenského priestoru) oprávňuje držiteľa na vstup a pobyt jedine na území štátu alebo štátov, na ktorý alebo ktoré bolo udelené.

  Národné vízum D

  Národné vízum (D) oprávňuje držiteľa zdržiavať sa:

  • na území Poľska počas doby určenej vo víze, nie však dlhšie ako 12 mesiacov;
  • atiež dodatočne cestovať na územie ostatných členských štátov Schengenského priestoru počas prvých 3 mesiacov vjednom polroku.

  Doklady, ktoré treba priložiť k žiadosti o udelenie víza:

  1. cestovný doklad:

  • ktorého platnosť musí byť minimálne o3 mesiace dlhšia ako je dátum plánovaného odchodu z Poľska alebo zo Schengenského priestoru;
  • vktorom sú minimálne 2 strany voľné;
  • vydaný vposledných 10 rokoch;

  2. vyplnený apodpísaný formulár žiadosti oudelenie víza,

  3. biometrickú fotografiu,

  4. vízový poplatok,
  5. doklad ozdravotnom poistení skrytím minimálne vo výške 30 tisíc eur,
  6. iné doklady potvrdzujúce:
   
  • účel plánovaného vstupu apobytu,
  • zabezpečenie ubytovania,
  • finančné zabezpečenie asolventnosť, zktorých vyplýva, že žiadateľ ovízum má kdispozícii finančné prostriedky na vstup, pobyt aodchod zo Schengenského priestoru alebo zPoľska.

  Kompetencia konzula posúdiť žiadosť o udelenie schengenského víza

  Príslušným konzulom je konzul toho členského štátu Schengenského priestoru, na území ktorého sa bude realizovať hlavný účel cesty a pobytu cudzinca.

  V prípade cesty do niekoľkých členských štátov Schengenského priestoru, je konzul Poľskej republiky kompetentný posúdiť žiadosť o udelenie víza len vtedy, ak je pobyt cudzinca v Poľsku jeho hlavným účelom vstupu do Schengenského priestoru alebo ak na území Poľska bude realizovaný prvý vstup cudzinca do Schengenského priestoru.

  Vo veci podania žiadosti o udelenia víza sa treba osobne dostaviť na Konzulárne oddelenie Veľvyslanectva Poľskej republiky v Bratislave. Stránkové hodiny: pondelok-piatok od 9.00 do 12.30. Formulár žiadosti o udelenie víza je dostupný na internetovej stránke Ministerstva zahraničných vecí Poľskej republiky http://www.msz.gov.pl/ - Informacje konsularne.

   

  ZJEDNODUŠENÝ POSTUP PRI VYDÁVANÍ VÍZ PRE RODINNÝCH PRÍSLUŠNÍKOV
  OBČANA EURÓPSKEJ ÚNIE

   

  Postup sa týka cudzincov vstupujúcich na územie iného členského štátu EÚ ako je členský štát, ktorého občanom je jeho rodinný príslušník – občan EÚ, alebo už pobývajúcich na území tohto štátu.

  Podanie žiadosti o udelenie víza sa nespoplatňuje. Žiadatelia o udelenie víza sú prijímaní v konzulárnom úrade bez povinnej skoršej registrácie.

   

  1. Občanom EÚ je občan členského štátu EÚ, občan členského štátu Európskeho združenia voľného obchodu (EFTA) – zmluvnej strany Dohody o Európskom hospodárskom priestore (Island, Lichtenštajnsko, Nórsko) a občan Švajčiarskej konfederácie.

   

  1. Rodinnými príslušníkmi občana EÚ sú:

   

  • jeho manžel,
  • jeho nezaopatrené dieťa mladšie ako 21 rokov alebo takéto dieťa jeho manželského partnera alebo partnera,
  • jeho nezaopatrení rodičia alebo takíto rodičia jeho manžela alebo partnera.

    

  1. Na účely udelenia víza treba predložiť tieto doklady:

   

  • žiadosť o udelenie víza (vyplnená na stránke http://www.e-konsulat.gov.pl/), vytlačená a podpísaná, s prilepenou fotografiou,
  • platný cestovný pas,
  • doklad preukazujúci rodinný vzťah k občanovi EÚ uvedený v bode 2,
  • doklad potvrdzujúci skutočnosť, že žiadateľ o udelenie víza sprevádza občana EÚ alebo sa k nemu pripája na pobyt (napr.  písomné čestné vyhlásenie občana EÚ).

    

  1. Odopretie vydania víza

   

  Udelenie víza sa odoprie, ak:

   

  • vstup žiadateľa o udelenie víza nastáva počas platnosti záznamu tejto osoby v zozname cudzincov, ktorých pobyt je na území Poľskej republiky nežiaduci, alebo
  • pobyt tejto osoby na území Poľskej republiky môže vážne ohroziť obranyschopnosť či bezpečnosť štátu alebo ochranu bezpečnosti na verejnosti, verejný poriadok či verejné zdravie.

    

   Odopretie udelenie víza sa uskutoční formou rozhodnutia, ktoré vydá konzul. Proti rozhodnutiu o odopretí udelenia víza sa možno odvolať na ministra zahraničných vecí Poľskej republiky.

    

  1. Právne predpisy:

   

  • zákon z dňa 14. júla 2006 o vstupe občanov členských štátov Európskej únie a ich rodinných príslušníkov na územie Poľskej republiky, ich pobyte na ňom a vycestovanie z neho  (poľská Zbierka zákonov z dňa 11. augusta 2006, č. 1525),
  • zákon z dňa 12. decembra 2013 o pobyte cudzincov (poľská Zbierka zákonov z dňa 30. decembra 2013, č. 1650 v znení neskorších predpisov),
  • zákon z dňa 25. júna 2015 o konzulárnom práve (poľská Zbierka zákonov z dňa 31. augusta 2015, č. 1274).

  Tagi: viza

  Print Print Share: